ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 6, 2022

ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಯಾರದ್ದು ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-449||...

ಸಹಭೋಜನದ ಅಗತ್ಯವೇನು? || ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-448|| ರೋಹಿತ್ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ

ಬಂಧುತ್ವ ಎಂದರೇನು? ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಬಂಧುತ್ವದಿಂದೇನು ಲಾಭ? ||ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-457|| ...

ಬಡತನ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಷ್ಟು ಕೀಳಲ್ಲ ||ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಓದು-446|| ರೋಹಿತ್...